Nieodpłatna pomoc prawna

Od 1 stycznia 2016 r. w całej Polsce otwarto punkty nieodpłatnej pomocy prawnej.

Pomoc taką świadczą także członkowie stowarzyszenia OPPEN Obywatel Prawo Pomoc Edukacja Nowatorstwo oraz osoby, które nawiązały z OPPEN współpracę w tym zakresie. W 2016 r. adwokaci, radcowie prawni, aplikanci adwokaccy i radcowscy oraz prawnicy z doświadczeniem służyli swoją wiedzą i radą w punktach znajdujących się w Opolu, Kluczborku, Prószkowie oraz
w miejscowościach powiatu strzeleckiego: Ujeździe, Izbicku, Leśnicy i Kolonowskiem.

W 2017 r. świadczą oni nieodpłatną pomoc prawną w Opolu (w dwóch punktach), w Kluczborku, w Kędzierzynie-Koźlu, w miejscowościach powiatu strzeleckiego: Ujeździe, Leśnicy, Kolonowskiem i Izbicku oraz w miejscowościach powiatu opolskiego: Ozimku, Dębskiej Kuźni, Prószkowie i Tarnowie Opolskim.

Punkty działają w określonych godzinach:

GODZINY DYŻURÓW W PUNKTACH NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

LP.

PUNKT

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

1

Opole

Dom Złotej Jesieni

ul. Majora Hubala 4

15:00 – 19:00

2

Opole

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie / OIK

ul. Małopolska 20a

15:00 – 19:00

7:30 – 11:30

7:30 – 11:30

15:00 – 19:00

7:30 – 11:30

3

Kluczbork

Powiatowy Ośrodek Rehabilitacji

ul. Sienkiewicza 20B

15:00 – 19:00

4

Kędzierzyn-Koźle

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. Skarbowa 4 w Koźlu

15:00 – 19:00

5

Powiat Strzelecki

Ujazd

Urząd Miejski
w Ujeździe
ul. Sławięcicka 19

8:00 - 12:00

Leśnica

Leśnicki Ośrodek Kultury
i Rekreacji
ul. Nad Wodą 15

14:00-18:00

Leśnica

Leśnicki Ośrodek Kultury
i Rekreacji
ul. Nad Wodą 15 8:00-12:00

Kolonowskie

Urząd Miasta
i Gminy

w Kolonowskiem

ul. Ks. Czerwionki 39

7:00 – 11:00

 

Izbicko

Urząd Gminy
w Izbicku
ul. Powstańców Śląskich 12

7:30 - 11:30

6

Powiat Opolski

Ozimek

Dom Kultury

ul. Ostapa Dłuskiego 4

9:00 – 14:00

 

Dębska Kuźnia

(gm. Chrząstowice)

Zespół Szkolno

-Przedszkolny nr 3

ul. Wiejska 53

14:00 – 19:00

 

Ozimek

Dom Kultury

ul. Ostapa Dłuskiego 4

9:00 – 14:00

Prószków

Ośrodek Kultury
i Sportu

ul. Daszyńskiego 6

12:00 – 17:00

Tarnów Opolski

Urząd Gminy

 ul. Dworcowa 6

9:00 – 14:00

 

 

Zadanie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Kluczborskim jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Powiatu Kluczborskiego.

 

 

Zadanie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Opolskim, punkt w Prószkowie, jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Powiatu Opolskiego.

POL powiat opolski COA.svg

 

  Zadanie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w Opolu jest finansowane ze środków otrzymanych od Miasta Opola.

 

 

Zadanie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w punktach znajdujących się w Powiecie Strzeleckim jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Powiatu Strzeleckiego.
 

Zadanie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w punkcie znajdującym się w Koźlu jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego.

 

Darmową pomoc prawną (na etapie przedsądowym) zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej (Dz.U. z 2015 r. poz. 1255 z późn.zm.) może otrzymać jedynie osoba:

1) której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163, z późn. zm.) i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia lub

2) która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. poz. 1863), lub

3) która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1206 oraz z 2015 r. poz. 693), lub

4) która posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. Nr 205, poz. 1203), lub

5) która nie ukończyła 26 lat, lub

6) która ukończyła 65 lat, lub

7) która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty, lub

8) która jest w ciąży (pomoc w zakresie związanym z ciążą i urodzeniem dziecka, w szczególności praw rodzicielskich i uprawnień pracowniczych).

 

Z ustawy wynika, że inne osoby nie są uprawnione do uzyskania darmowej pomocy prawnej.

 

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

1) poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach lub

2) wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub

3) udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym, lub

4) sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym.

 

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw:

1) podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;

2) z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego;

3) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

 

Zapraszamy do korzystania z punktów nieodpłatnej pomocy prawnej.

Prosimy także o informowanie osób uprawnionych do korzystania z pomocy o miejscach, w których mogą tę pomoc uzyskać.