Nieodpłatna pomoc prawna

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

Od 1 stycznia 2016 r. w całej Polsce otwarto punkty nieodpłatnej pomocy prawnej.

Od tego czasu  pomoc taką świadczą także adwokaci, radcowie prawni oraz prawnicy z doświadczeniem - członkowie stowarzyszenia OPPEN Obywatel Prawo Pomoc Edukacja Nowatorstwo oraz osoby, które nawiązały z OPPEN współpracę w tym zakresie.

W 2020 r. świadczą oni nieodpłatną pomoc prawną w: Opolu, Brzegu, Kędzierzynie-Koźlu, Kluczborku, Lewinie Brzeskim, Oleśnie, w miejscowościach Powiatu Nyskiego: Korfantowie, Łambinowicach i Nysie, oraz w miejscowościach Powiatu Strzeleckiego: Zawadzkich, Leśnicy, Jemielnicy, Strzelcach Opolskich i Ujeździe.

Punkty działają w określonych godzinach:

GODZINY DYŻURÓW W PUNKTACH NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

LP.

PUNKT

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

1

Opole

Dom Złotej Jesieni
ul. Majora Hubala 4

15:00 – 19:00

2

Brzeg
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Wyszyńskiego 23

15:00 – 19:00

09:00 – 13:00

15:00 – 19:00

09:00 – 13:00

15:00 – 19:00

3

Kędzierzyn-Koźle

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Skarbowa 4 w Koźlu

13:00 – 17:00

4

Kluczbork

Powiatowy Ośrodek Rehabilitacji
ul. Sienkiewicza 20B

15:00 – 19:00

 

5

Korfantów/
Łambinowice
ul. Kościuszki 2a, 48- 317 Korfantów
/
ul. Tadeusza Zawadzkiego 29, 48-316 Łambinowice

14:00 – 18:00

Korfantów

12:00 – 16:00

Korfantów

12:00 – 16:00

Łambinowice

10:00 – 14:00

Korfantów

12:00 – 16:00

Łambinowice

6

Lewin Brzeski

Urząd Miejski
ul. Rynek 1

10:00 – 14:00

14:00 – 18:00

10:00 – 14:00

14:00 – 18:00

10:00 – 14:00

7

Nysa

Ośrodek Pomocy Społecznej Komisji
ul. Edukacji Narodowej 1a

14:00 – 18:00

 

14:00 – 18:00

 

14:00 – 18:00

 

08:00 – 12:00

08:00 – 12:00

8

Olesno

Dom Harcerza
ul. Krasickiego 22

14:00 – 18:00

08:00 – 12:00

14:00 – 18:00

08:00 – 12:00

08:00 – 12:00

9

Powiat Strzelecki

 

13:00 – 17:00

Zawadzkie

Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Dębowa 11

 

14:00 – 18:00

Leśnica

Urząd Miejski
w Leśnicy
ul. 1 Maja 9

11:30 – 15:30

Jemielnica

Urząd Gminy
 w Jemielnicy
 ul. Strzelecka 67

15:00 – 19:00

Strzelce Opolskie

Starostwo Powiatowe
ul. Jordanowska
2
 

11:00 – 15:00

Ujazd

Ośrodek Pomocy Społecznej
w Ujeździe
ul. Sławęcicka 19

Zadanie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w Opolu jest finansowane ze środków otrzymanych od Miasta Opola.

Zadanie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w punktach w Brzegu i Lewinie Brzeskim jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Powiatu Brzeskiego.

Zadanie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w punkcie znajdującym się w Koźlu jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego.

Zadanie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w Kluczborku jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Powiatu Kluczborskiego.

Zadanie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w punktach znajdujących się w Korfantowie, Łambinowicach i Nysie jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Powiatu Nyskiego.

Zadanie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w Oleśnie jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Powiatu Oleskiego.

Zadanie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w punktach w Zawadzkich, Leśnicy, Jemielnicy, Strzelcach Opolskich i Ujeździe  jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Powiatu Strzeleckiego.

Darmową pomoc prawną (na etapie przedsądowym) zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej (Dz.U. z 2015 r. poz. 1255 z późn.zm.) może otrzymać jedynie osoba, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

1) poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną”, o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym lub

2) wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub

3) sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub

4) nieodpłatną mediację, lub

5) sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Zapraszamy do korzystania z punktów nieodpłatnej pomocy prawnej.

Prosimy także o informowanie osób uprawnionych do korzystania z pomocy o miejscach,
w których mogą tę pomoc uzyskać.

Scientia iuridica

Zaproszenie do współpracy

 

                Scientia iuridica to powstałe w 2014 r. czasopismo naukowe wydawane w wersji elektronicznej w cyklu półrocznym przez Stowarzyszenie OPPEN: Obywatel – Prawo – Pomoc – Edukacja – Nowatorstwo (www.oppen.edu.pl). Celem periodyku jest umożliwienie młodym adeptom nauk prawnych publikacji wyników ich badań na forum ogólnopolskim. Scientia iuridica stanowi tym samym płaszczyznę wymiany myśli przez doktorantów, studentów i absolwentów studiów prawniczych z różnych ośrodków akademickich. Tym samym periodyk ów w swym podstawowym założeniu stanowi oryginalną płaszczyznę integracji początkującego środowiska naukowego. Scientia iuridica ma służyć zachęceniu młodych prawników oraz przedstawicieli dyscyplin pokrewnych do podjęcia naukowej debaty nad różnorodnymi zagadnieniami zarówno z zakresu teorii prawa, jak również praktyki jego stosowania. Tak szeroko ujęte pole badawcze daje autorom znaczną swobodę twórczą a jednocześnie umożliwia podjęcie - pożądanych dziś - wieloaspektowych badań nad problematyką prawną.

                Serdecznie zachęcamy do współpracy wszystkich doktorantów, studentów oraz absolwentów studiów prawniczych  pragnących zaprezentować efekty swoich prac na forum ogólnopolskim. Do czasopisma przyjmowane są przede wszystkim artykuły naukowe oscylujące tematycznie wokół wszystkich gałęzi prawa, jak również recenzje, sprawozdania oraz glosy. Każdy z artykułów naukowych nadesłanych do redakcji Scientia iuridica przechodzić będzie szczegółową procedurę recenzyjną, co stanowi gwarancję dbałości o wysoki poziom merytoryczny tekstów publikowanych oraz służy wyłonieniu tekstów innowacyjnych, posiadających wysoki walor poznawczy. 

                Wszelkie pytania do Redakcji oraz materiały do kolejnych numerów prosimy kierować na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

                Z naukowymi pozdrowieniami,

Redakcja Scientia iuridica

Wymagania redakcyjne

Wymagania redakcyjne dla autorów artykułów do czasopisma naukowego Scientia iuridica

 

Do współpracy zapraszamy Doktorantów oraz Studentów zainteresowanych naukami prawnymi. Zachęcamy do przesyłania artykułów, recenzji, sprawozdań oraz glos.

 1. Artykuł nie może przekroczyć 20 000 znaków włączając tekst właściwy, tabele, wykresy oraz przypisy (max 10 stron A4); tekst powinien być wyjustowany.
 2. Przesłany plik tekstowy powinien być zapisany w formacie doc. lub docx.
 3. Czcionka: 12 punktów Times New Roman; dla zwrotów obcojęzycznych prosimy stosować kursywę; nie należy stosować podkreśleń.
 4. Interlinia: 1,5 wiersza.
 5. Marginesy: 2,5 cm.
 6. Przypisy dolne: czcionka 10 punktów Times New Roman, interlinia 1,0 wiersza; zapis przypisów powinien być ujednolicony w obrębie całego artykułu; przypisy powinny znajdować się u dołu strony (nie na końcu tekstu).
 7. Prosimy nie zostawiać pustych wierszy, nie dzielić wyrazów, nie stosować żadnego specjalnego formatowania.
 8. Artykuł powinien być podzielony na części, których tytuły odpowiadają ich treści.
 9. Tytuł tekstu powinien być ujęty w formie najbardziej zwięzłej.
 10. Teksty, które nie spełniają podstawowych wymogów poprawności językowej, nie będą przyjmowane.
 11. Do artykułu załączyć należy streszczenia w języku polskim i angielskim liczące do 250 wyrazów oraz słowa kluczowe (od 5 do 8 słów) w językach polskim i angielskim.
 12. Do artykułu dołączyć należy także bibliografię uporządkowaną rosnąco i podzieloną na literaturę oraz akty prawne, a także krótką notę o autorze.
 13. Tekst właściwy powinien zostać poprzedzony następującymi informacjami wg wskazanej poniżej kolejności (lewy górny róg):

 

imię i nazwisko Autora

afiliacja

 

 1. Format przypisów dolnych:


• monografia - M. Weber, Etyka protestancka a duch kapitalizmu, Lublin 1993, s. 15.
• tekst w pracy zbiorowej - J. Ł. Grzelak, Dylematy społeczne, [w:] T. Tyszka (red.), Psychologia ekonomiczna, Gdańsk 2004, s. 265.
• artykuł w czasopiśmie - J. Nowacki, „Odpowiednie” stosowanie przepisów prawa, „Państwo i Prawo” 1964, z. 3, s. 372.  
• tekst w Internecie, z podaniem autora (o ile został uwidoczniony) - J. Kowalski, Internet, jako źródło informacji, wygrywa z telewizją i prasą, www.internetstats.pl (dostęp: 27.02.2012). Uprzejmie prosimy o usunięcie hiperłączy
• powtórzenie:
-- J. Kowalski, op. cit., s. 12. (gdy ponownie powoływana jest tylko jedna publikacja danego autora)
-- J. Kowalski, Zależności pomiędzy..., op.cit.,  s. 23-34. (gdy ponownie powoływana jest jedna z kilku publikacji danego autora)

                -- Ibidem, s. 22 (gdy w bezpośrednio sąsiadujących przypisach Autor powołuje się na to      samo dzieło)

 1. Akty prawne należy przywoływać wg wzoru:

Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2011 r. Nr 21, poz. 112 ze zm.).

 1. Orzeczenia należy przywoływać według wzoru:

Wyrok SN z 12 marca 2008 r., I CSK 430/07, OSNC 2009 r. Nr 38, poz. 75.

 1. Treść przesłanego artykułu nie może być wcześniej opublikowana ani zgłoszona do publikacji w innej pracy zbiorowej lub czasopiśmie, co Autor potwierdza wypełnieniem oświadczenia dostępnego na stronie www.oppen.edu.pl
 2. Redakcja zastrzega, iż będzie dokumentować wszelkie przejawy nierzetelności naukowej, zwłaszcza łamania i naruszania zasad etyki obowiązujących w nauce.
 3. Autor wyraża zgodę na korektę i zmiany redakcyjne dokonane w celu uzyskania poprawności językowej tekstu lub zwiększenia jego czytelności, a także na dokonanie zmian w tytule artykułu i notce o Autorze (po uprzednim uzgodnieniu).
 4. Uprzejmie informujemy, iż Redakcja nie odsyła nie zamówionych materiałów.
 5. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących redagowania tekstu uprzejmie prosimy o kontakt z Redakcją pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

Zapraszamy do współpracy!

Redakcja Scientia iuridica

 

 

 

Procedura recenzyjna

Procedura recenzyjna tekstów zgłaszanych do czasopisma naukowego Scientia iuridica

 

Nadesłany do Redakcji tekst jest klasyfikowany przez Kolegium Redakcyjne zgodnie z jego rodzajem oraz tematyką. Każdy z przesłanych tekstów podlega weryfikacji formalnej i merytorycznej. Jeżeli wstępna ocena wykaże, iż tekst nie spełnia kryteriów formalnych lub merytorycznych, zostaje on niezwłocznie odesłany Autorowi w celu dokonania koniecznych poprawek lub uzupełnień. Od naniesienia tych zmian uzależnione jest przekazanie tekstu do recenzji.

Po uzyskaniu pozytywnej oceny wstępnej, tekst zostaje przekazany do właściwego z uwagi na jego tematykę Recenzenta, którym jest jeden z pracowników naukowych współpracujących z periodykiem. Wyboru recenzenta dokonuje Redakcja po zgłoszeniu tekstu przez Autora i zapoznaniu się z jego treścią. Dane recenzenta w toku procedury recenzyjnej pozostają niejawne. Recenzent może zdecydować o odesłaniu tekstu do Autora w celu dokonania określonych poprawek, rekomendować przyjęcie tekstu do druku bez zmian, bądź tekst odrzucić. Uzyskanie pozytywnej oceny Recenzenta jest warunkiem publikacji tekstu.

O ostatecznej publikacji decyduje jednak Redakcja na podstawie jego wersji finalnej (uwzględniającej ewentualne uwagi recenzyjne), zaś w przypadku dużej ilości nadesłanych tekstów – także czasu nadesłania.

Kolegium redakcyjne

Kolegium Redakcyjne czasopisma Scientia iuridica

 

Redaktor Naczelna: Agata Pyrzyńska

Zastępca Redaktora Naczelnego: Mariusz Hassa

Sekretarz Redakcji: Arleta Hrehorowicz

 

Redaktorzy tematyczni:

 

Prawo konstytucyjne i prawa człowieka: Agata Pyrzyńska, Arleta Hrehorowicz

Prawo i postępowanie cywilne: Dominika Loll, Joanna Lewandowska

Prawo i postępowanie karne: Michał Kropkowski, Anna Jaskóła, Małgorzata Budnik

Prawo i postępowanie administracyjne: Mariusz Hassa

Varia: Agata Pyrzyńska, Arleta Hrehorowicz, Mariusz Hassa