Statut

Załącznik do Uchwały Nr 01/03/2016 Walnego Zebrania Członków
Stowarzyszenia OPPEN Obywatel  Prawo  Pomoc  Edukacja Nowatorstwo

 

STATUT STOWARZYSZENIA

OPPEN Obywatel  Prawo  Pomoc  Edukacja Nowatorstwo

Tekst jednolity z dnia 19 marca 2016 r.

§1

Stowarzyszenie nosi nazwę OPPEN Obywatel Prawo  Pomoc  Edukacja  Nowatorstwo, która może być również używana, w formie równoznacznego skrótu OPPEN lub poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej jej tłumaczenia w języku obcym.

§2

Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Opole.

§3

Stowarzyszenie działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, a w zakresie szczególnych podejmowanych inicjatyw także poza jej granicami.

§4

 1. Stowarzyszenie jest dobrowolnym zrzeszeniem ludzi, identyfikujących się z jego celami oraz przedmiotem działalności. Jest przy tym niezależne i apolityczne, a jego działalność ma charakter niezarobkowy.

 

 1. Stowarzyszenie prowadzi działalność pożytku publicznego, a więc działalność społecznie użyteczną, w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa oraz upowszechniania i ochrony praw konsumentów.

§5

 1. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną, którą uzyskuje z chwilą wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.

 

 1. Stowarzyszenie działa w granicach obowiązującego w Rzeczpospolitej Polskiej porządku prawnego, a podejmując działalność poza jej granicami – porządku obowiązującego na danym terenie.

 

 1. Funkcjonowanie Stowarzyszenia opiera się o niniejszy Statut oraz wewnętrzne regulaminy i uchwały władz Stowarzyszenia.

 

 

§6

Stowarzyszenie jest organizacją samodzielną i niezależną, ale może również uczestniczyć
w innych organizacjach, także międzynarodowych.

§7

Stowarzyszenie utworzone jest na czas nieokreślony.

§8

Celami Stowarzyszenia są w szczególności:

 1. rozwój świadomości obywatelskiej,
 2. zwiększanie dostępności do bezpłatnej pomocy prawnej,
 3. zwiększanie dostępności usług edukacyjnych poza obszarami miejskimi,
 4. ochrona podmiotów słabszych i nieporadnych na rynku pracy,
 5. działania na rzecz poprawy jakości funkcjonowania administracji publicznej,
 6. podnoszenie kwalifikacji zawodowych ludności.

§9

Założone cele Stowarzyszenie osiąga w szczególności poprzez:

 1. organizowanie szkoleń,
 2. udzielenie bezpłatnych porad prawnych,
 3. organizowanie akcji informacyjnych dla ludności,
 4. organizowanie konferencji, seminariów i paneli dyskusyjnych,
 5. występowanie w interesie podmiotów słabszych a zwłaszcza pracowników
  i konsumentów,
 6. kształtowanie świadomości o funkcjonowaniu administracji w społecznościach lokalnych,
 7. organizowanie akcji charytatywnych dla osób potrzebujących,
 8. aktywność w życiu publicznym i kulturalnym społeczności lokalnych,
 9. współpracę z podmiotami publicznymi oraz sektorem prywatnym,
 10. działalność publicystyczną,
 11. publikacje naukowe.

§10

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

 1. członków zwyczajnych (zwanych dalej członkami),
 2. członków honorowych.

§11

Członkiem może być każdy obywatel Polski oraz cudzoziemiec posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, a posiadający ograniczoną zdolność do czynności prawnych po uzyskaniu pisemnej zgody swojego prawnego opiekuna.

 

§12

Nabycie członkostwa następuje na podstawie uchwały Zarządu, z tym zastrzeżeniem,
że założyciele są członkami od momentu podjęcia uchwały o powołaniu Stowarzyszenia.

 

§13

 1. Zarząd może podjąć uchwałę o nadaniu członkostwa po spełnieniu łącznie następujących przesłanek przez kandydata:
  1. kandydat złożył wniosek o nadanie członkostwa,
  2. kandydat wykazał się aktywnością wspierającą działalność Stowarzyszenia,
  3. kandydat identyfikuje się z celami i metodami działania Stowarzyszenia.

 

 1. Członkostwo nadawane jest bezterminowo.

§14

Członek obowiązany jest do:

 1. aktywnego uczestnictwa z pracach Stowarzyszenia,
 2. opłacania składek członkowskich zgodnie z powziętą uchwałą o składkach członkowskich,
 3. brania udziału w zebraniach Stowarzyszenia,
 4. promowania dobrego imienia Stowarzyszenia.

§15

Członek ma prawo:

 1. wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia,
 2. uczestniczyć we wszystkich jego pracach i zebraniach,
 3. zgłaszać wnioski i postulaty do władz Stowarzyszenia dotyczące jego funkcjonowania i podejmowanych przedsięwzięć.

§16

 1. Członkiem honorowym może zostać osoba identyfikująca się z celami Stowarzyszenia, zasłużona dla idei propagowanych przez Stowarzyszenie lub stanowiąca autorytet dla członków Stowarzyszenia.

 

 1. Członkostwo honorowe nadawane jest przez Zarząd.

 

 1. Członek honorowy nie ma czynnego ani biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia. Może jednak na zaproszenie Stowarzyszenia uczestniczyć w jego pracach z głosem doradczym.

§17

 1. Utrata członkostwa następuje na podstawie uchwały Zarządu, powziętej w razie:
  1. rażącego naruszenia obowiązków wynikających z członkostwa,
  2. podważenia dobrego imienia Stowarzyszenia wobec osób trzecich,
  3. działania na szkodę Stowarzyszenia.

 

 1. Wygaśnięcie członkostwa następuje:
 1. z chwilą śmierci członka,
 2. z chwilą złożenia Zarządowi pisemnej rezygnacji z członkostwa.

 

 1. Od uchwały Zarządu w sprawie utraty członkostwa przysługuje prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej uchwały. Odwołanie wnosi się, za pośrednictwem Zarządu. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym Walnym Zebraniu Członków. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.

§18

Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zebranie Członków,
 2. Zarząd,
 3. Komisja Rewizyjna.

§19

 1. Walne Zabranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia, w którym udział biorą wszyscy członkowie.

 

 1. Walne Zebranie członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

§20

 1. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje się raz w roku kalendarzowym, nie później niż do końca czerwca w danym roku.

 

 1. Walne Zabranie Członków zwołuje Prezes Zarządu, wskazując przy tym miejsce
  i godzinę spotkania co najmniej na 14 dni przed zaplanowanym terminem. Jeśli Walne Zebranie Członków ma się odbyć poza Opolem, Prezes Zarządu powinien dokonać zawiadomienia na 30 dni przed planowanym terminem.

 

 1. Informacja o zaplanowanym terminie Walnego Zebrania Członków przesyłana jest na wskazany przez każdego członka adres poczty elektronicznej oraz zamieszczana
  na forum Stowarzyszenia.

§21

 1. Do wyłącznych kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
  1. określanie kierunków działania Stowarzyszenia,
  2. rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
  3. podejmowanie uchwały w przedmiocie absolutorium dla Zarządu,
  4. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,
  5. wybór członków Komisji Rewizyjnej,
  6. uchwalanie Statutu i Regulaminu Stowarzyszenia,
  7. uchwalanie budżetu Stowarzyszenia,
  8. (uchylony)
  9. rozpatrywanie wniosków i odwołań wniesionych do Walnego Zebrania Członków,
  10. podjęcie uchwały w przedmiocie rozwiązania Stowarzyszenia.

 

 1. Dla ważności uchwał w Walnym Zebraniu Członków musi wziąć udział połowa członków Stowarzyszenia, o ile Statut nie stanowi inaczej.

 

 1. W wypadku nie zebrania wymaganej w ust. 2 liczby członków Prezes niezwłocznie zwołuje kolejne Walne Zebranie Członków, na którym dla ważności uchwał konieczna jest obecność 1/3 liczby członków, a które powinno się odbyć w terminie
  7 dni od dnia poprzedniego zebrania.

 

 1. Walne Zebranie Członków zwołane w trybie ust. 3 ma moc uchwałodawczą wyłącznie w sprawach bieżących zobowiązań finansowych Stowarzyszenia oraz uzupełnienia składu Zarządu, który został uszczuplony z przyczyn losowych.

§22

 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje się wyłącznie w celu rozstrzygnięcia spraw, które konieczne są do omówienia przez całe Stowarzyszenie przed najbliższym Zwyczajnym Walnym Zebraniem Członków.

 

 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków powinno zostać zwołane na wniosek co najmniej pięciu członków spoza Zarządu lub dwóch członków Zarządu.

 

 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd lub Komisję Rewizyjną. Organy wymienione w zdaniu poprzedzającym związane są wnioskiem
  o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków.

§23

 1. Walne Zebranie Członków podejmuje decyzje w formie uchwał na posiedzeniu plenarnym. O ile statut nie stanowi inaczej, uchwały podejmuje się zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków.

 

 1. W posiedzeniach plenarnych uczestniczą członkowie, a także zaproszeni goście.

 

 1. Inicjatywa uchwałodawcza przysługuje:
  1. Zarządowi,
  2. Komisji Rewizyjnej,
  3. 3 członkom.

 

 1. Walnym Zebraniem Członków kieruje Przewodniczący i subsydiarnie jego zastępca – wybrani spośród zebranych członków.

 

 1. W skład całego Prezydium Walnego Zebrania Członków wchodzą: Przewodniczący, zastępca Przewodniczącego oraz sekretarz.

§24

 1. Zarząd jest władzą wykonawczą Stowarzyszenia.

 

 1. Do kompetencji Zarządu należą sprawy niezastrzeżone do wyłącznej dyspozycji Walnego Zebrania Członków, a w szczególności:
  1. kierowanie i koordynowanie pracy Stowarzyszenia i współpracy z innymi organizacjami
  2. reprezentowanie Stowarzyszenia we wszystkich sprawach w kraju i za granicą
  3. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków
  4. prowadzenie bieżącej gospodarki finansowej Stowarzyszenia, w tym określanie wysokości składki członkowskiej oraz harmonogramu jej wpłacania
  5. przedstawianie Walnemu Zebraniu Członków planu działalności Stowarzyszenia oraz sprawozdania z działalności
  6. zwoływanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków na wniosek zgłoszony zgodnie z § 22 ust. 2.

 

 1. Do reprezentowania Stowarzyszenia uprawniony jest Prezes albo w jego zastępstwie Wiceprezes lub inny Członek Zarządu.

 

 1. Do zaciągania zobowiązań finansowych powyżej kwoty 1.000 zł (słownie: jednego tysiąca zł 00/100) w imieniu Stowarzyszenia uprawniony jest Prezes łącznie z  Wiceprezesem lub innym członkiem Zarządu albo Wiceprezes z innym członkiem zarządu albo dwóch członków Zarządu

 

 1. Uchwały Zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów.

§25

 1. W skład Zarządu wchodzą:
  1. Prezes Zarządu,
  2. Wiceprezes Zarządu
  3. Trzech Członków Zarządu

 

 1. Zarząd jest wybierany na łączną dwuletnią kadencję.

 

 1. Członkowie wybierani są w odrębnych tajnych głosowaniach na każde stanowisko.

 

 1. Każdy z członków Zarządu może być w każdym czasie odwołany lub złożyć rezygnację. Jeżeli w chwili odwołania lub złożenia rezygnacji do końca kadencji Zarządu pozostało mniej niż 6 miesięcy, Zarząd może powołać osobę pełniącą obowiązki dotychczasowego członka Zarządu z zastrzeżeniem ust. 5.

 

 1. W razie złożenia mandatu członka Zarządu lub wygaśnięcia jego członkostwa, obsadzenie wakatu członka Zarządu następuje w drodze wyborów uzupełniających, na najbliższym Walnym Zebraniu Członków.

 

 1. Członkowie Zarządu ustalają podział obowiązków w Zarządzie.

§26

 1. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzi trzech członków Stowarzyszenia, których kadencja trwa 2 lata. Są oni powoływani przez Walne Zebranie Członków, które wybiera Zarząd, z tym zastrzeżeniem, że skrócenie Kadencji Zarządu lub uzupełnienie jego składu nie wpływa na kadencję Komisji Rewizyjnej.

 

 1. W przypadku rezygnacji, odwołania lub śmierci członka Komisji Rewizyjnej w trakcie kadencji, skład osobowy Komisji Rewizyjnej powinien być uzupełniony przez najbliższe Walne Zebranie Członków.

 

 1. Do obowiązków Komisji Rewizyjnej należy w szczególności:
  1. przeprowadzanie kontroli działalności Zarządu oraz ocena jej zgodności
   z przepisami prawa, Statutem i uchwalonym Regulaminem Stowarzyszenia, uchwałami Walnego Zebrania Członków,
  2. przedstawianie pisemnych sprawozdań i wniosków pokontrolnych Walnemu Zebraniu Członków i Zarządowi,
  3. zwoływanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków na wniosek zgłoszony zgodnie z § 22 ust. 2.

§27

 1. Nie można łączyć funkcji w Zarządzie i Komisji Rewizyjnej.

 

 1. Zatrudnienie w Stowarzyszeniu osoby, która jednocześnie jest jego członkiem i pełni funkcję w jego Władzach wymaga jednomyślnej uchwały Zarządu w tym przedmiocie.

§28

 1. Majątek Stowarzyszenia może być gromadzony dzięki:
  1. darowiznom, spadkom, zapisom,
  2. dotacjom,
  3. ofiarności publicznej,
  4. składkom członkowskim,
  5. innym źródłom.

 

 1. Środki na prowadzenie działalności statutowej pochodzą z majątku Stowarzyszenia.

 

 1. Majątkiem Stowarzyszenia zarządza formalnie wybrany Zarząd, przez okres swojej kadencji.

 

 1. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane na koncie bankowym Stowarzyszenia lub w kasie Stowarzyszenia. Za kasę Stowarzyszenia odpowiada osoba wyznaczona przez Zarząd. Osoba ta przyjmuje swoją funkcję dobrowolnie, zobowiązując się do pełnej odpowiedzialności prawnej i finansowej przed Zarządem.

 

 1. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

 1. Rok podatkowy Stowarzyszenia odpowiada rokowi kalendarzowemu, z tym że pierwszy rok podatkowy rozpoczyna się w dniu 31 grudnia 2012 roku a kończy
  w dniu 31 grudnia 2013 roku, w związku z rozpoczęciem działalności Stowarzyszenia w drugiej połowie roku 2012.

§29

 1. Zmiany w Statucie mogą być wprowadzone wyłącznie uchwałą Walnego Zebrania Członków lub Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków, jeżeli podjęcie takiej uchwały przewidziano w porządku obrad danego Walnego Zebrania, jeżeli w tym celu zostało zwołane.

 

 1. Zmiany dokonywane są uchwałą Walnego Zebrania Członków większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy liczby członków zwyczajnych.

 

 1. Inicjatywa uchwałodawcza w tym przedmiocie przysługuje:
  1. Zarządowi,
  2. Komisji Rewizyjnej,
  3. co najmniej 10 członkom zwyczajnym.

 

 

§30

 1. Rozwiązanie Stowarzyszenia może nastąpić w drodze uchwały Walnego Zebrania Członków podjętej jednogłośnie w głosowaniu jawnym w obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia.

 

 1. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

 

 1. Jeżeli uchwała, o której mowa w ust. 1 nie stanowi inaczej, likwidatorem Stowarzyszenia jest Prezes Zarządu.

§31

Statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia.