Nieodpłatna pomoc prawna

 • Drukuj

DARMOWA POMOC PRAWNA CZŁONKÓW OPPEN

Od 1 stycznia 2016 r. w całej Polsce otwarto punkty nieodpłatnej pomocy prawnej.

Od tego czasu pomoc taką świadczą także członkowie stowarzyszenia OPPEN Obywatel Prawo Pomoc Edukacja Nowatorstwo oraz osoby, które nawiązały z OPPEN współpracę w tym zakresie.

W 2018 r. adwokaci, radcowie prawni, aplikanci radcowscy oraz prawnicy z doświadczeniem służą swoją wiedzą i radą w punktach znajdujących się w Opolu, w Kędzierzynie-Koźlu, w Kluczborku i w Nysie.

Punkty działają w określonych godzinach:

GODZINY DYŻURÓW W PUNKTACH NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

LP.

PUNKT

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

1

Opole

Dom Złotej Jesieni

ul. Majora Hubala 4

15:00-19:00

15:00-19:00

15:00-19:00

15:00-19:00

15:00-19:00

2

Kędzierzyn-Koźle

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. Skarbowa 4 w Koźlu

15:00-19:00

15:00-19:00

15:00-19:00

15:00-19:00

15:00-19:00

3

Kluczbork

Powiatowy Ośrodek Rehabilitacji

ul. Sienkiewicza 20B

15:00-19:00

15:00-19:00

15:00-19:00

15:00-19:00

15:00-19:00

4

Nysa

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie

 ul. Komisji Edukacji Narodowej 1a

14:00-18:00

14:00-18:00

14:00-18:00

8:00 - 12:00

8:00 - 12:00

Zadanie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w Opolu jest finansowane ze środków otrzymanych od Miasta Opola.

 

 

 

Zadanie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w punkcie znajdującym się w Koźlu jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego.

 

 

Zadanie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Kluczborskim jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Powiatu Kluczborskiego.

 

 

Zadanie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Nyskim jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Powiatu Nyskiego.

 

 

Darmową pomoc prawną (na etapie przedsądowym) zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2030) może otrzymać jedynie osoba:

 1. której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1769) i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia lub
 2. która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017 r. poz. 1832), lub
 3. która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1255 oraz z 2017 r. poz. 456 i 1386), lub
 4. która posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. poz. 1203 oraz z 2017 r. poz. 60), lub
 5. która nie ukończyła 26 lat, lub
 6. która ukończyła 65 lat, lub
 7. która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty, lub
 8. która jest w ciąży.

Z ustawy wynika, że inne osoby nie są uprawnione do uzyskania darmowej pomocy prawnej.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

 1. poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach lub
 2. wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
 3. udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2,  z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym  lub  sądowym  i pism w toczącym  się  postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub
 4. sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika  z urzędu  w postępowaniu  sądowym lub ustanowienie  adwokata,  radcy  prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw:

 1. podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;
 2. z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego;
 3. związanych z prowadzeniem   działalności   gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Zapraszamy do korzystania z punktów nieodpłatnej pomocy prawnej.

Prosimy także o informowanie osób uprawnionych do korzystania z pomocy o miejscach, w których mogą tę pomoc uzyskać.