NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA I NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE

Od 1 stycznia 2016 r. w całej Polsce otwarto punkty nieodpłatnej pomocy prawnej.

Od tego czasu  pomoc taką świadczą także adwokaci, radcowie prawni oraz prawnicy z doświadczeniem – członkowie stowarzyszenia OPPEN Obywatel Prawo Pomoc Edukacja Nowatorstwo oraz osoby, które nawiązały z OPPEN współpracę w tym zakresie.

W 2022 r. świadczą oni nieodpłatną pomoc prawną i nieodpłatną mediację w: Kędzierzynie-Koźlu, Kluczborku, Oleśnie, w miejscowościach Powiatu Nyskiego: w Nysie i Kamienniku, w miejscowościach Powiatu Opolskiego: Opolu, Dobrzeniu Wielkim, Tarnowie Opolskim, Turawie i Ozimku oraz w miejscowościach Powiatu Prudnickiego: w Głogówku i Białej.

W 2022 r. Stowarzyszenie OPPEN świadczy także nieodpłatne poradnictwo obywatelskie w punkcie NPO w Opolu oraz w punktach NPO w miejscowościach Powiatu Opolskiego: Opolu, Popielowie, Dobrzeniu Wielkim, Tułowicach, Prószkowie, Ozimku, Komprachcicach, Starych Budkowicach i Niemodlinie.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

1) poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną”, o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo administracyjnym lub

2) wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub

3) sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo administracyjnym, lub

4) nieodpłatną mediację, lub

5) sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo administracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje również nieodpłatną mediację.

Nieodpłatna mediacja obejmuje:

1) poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających;

2) przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji;

3) przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej;

4) przeprowadzenie mediacji;

5) udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.

 

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku.

Zadania udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnej mediacji oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego są finansowane lub współfinansowane ze środków otrzymanych od: