Załącznik do Uchwały Nr 4 Walnego Zebrania Członków 

Stowarzyszenia OPPEN Obywatel Prawo Pomoc Edukacja Nowatorstwo 

z dnia 8 maja 2021r. 

STATUT STOWARZYSZENIA 

OPPEN Obywatel Prawo Pomoc Edukacja Nowatorstwo 

Tekst jednolity z dnia 8 maja 2021 r. 

§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę OPPEN Obywatel Prawo Pomoc Edukacja Nowatorstwo, która  może być również używana w formie równoznacznego skrótu OPPEN, a poza granicami  Rzeczypospolitej Polskiej w formie jej tłumaczenia w języku obcym. 

§ 2 

Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Opole. 

§ 3

Stowarzyszenie działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, a w zakresie szczególnych  podejmowanych inicjatyw także poza jej granicami. 

§ 4

 1. Stowarzyszenie jest dobrowolnym zrzeszeniem ludzi, identyfikujących się z jego celami  oraz przedmiotem działalności. Jest przy tym niezależne i apolityczne, a jego działalność  ma charakter niezarobkowy. 
 2. Stowarzyszenie prowadzi działalność pożytku publicznego, a więc działalność społecznie  użyteczną, w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia  nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, prowadzenia nieodpłatnej mediacji,  prowadzenia działań z zakresu edukacji prawnej i zwiększania świadomości prawnej  społeczeństwa oraz upowszechniania i ochrony praw konsumentów, a także działalności  społecznej. 
§ 5
 1. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną, którą uzyskuje z chwilą wpisu do Krajowego  Rejestru Sądowego. 
 2. Stowarzyszenie działa w granicach obowiązującego w Rzeczpospolitej Polskiej porządku  prawnego, a podejmując działalność poza jej granicami – porządku obowiązującego na  danym terenie. 
 3. Funkcjonowanie Stowarzyszenia opiera się o niniejszy Statut oraz wewnętrzne  regulaminy i uchwały władz Stowarzyszenia.  

§ 6

Stowarzyszenie jest organizacją samodzielną i niezależną, ale może również uczestniczyć w innych organizacjach, także międzynarodowych.

§  7

Stowarzyszenie utworzone jest na czas nieokreślony. 

§ 8

Celami Stowarzyszenia są w szczególności: 

1) świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej,  

2) świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, 

3) prowadzenie nieodpłatnej mediacji, 

4) wykonywania działań z zakresu edukacji prawnej, 

5) prowadzenie szkoleń w zakresie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, 6) rozwój świadomości obywatelskiej, 

7) zwiększanie dostępności do bezpłatnej pomocy prawnej, 

8) zwiększanie dostępności usług edukacyjnych poza obszarami miejskimi, 9) ochrona podmiotów słabszych i nieporadnych na rynku pracy, 

10) działania na rzecz poprawy jakości funkcjonowania administracji publicznej, 11) podnoszenie kwalifikacji zawodowych ludności, 

12) wsparcie i rozwój instytucjonalnego systemu pomocy osobom pokrzywdzonym  przestępstwem i świadkom. 

§ 9 

Założone cele Stowarzyszenie osiąga w szczególności poprzez: 

1) organizowanie szkoleń, 

2) udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa  obywatelskiego, 

3) organizowanie akcji informacyjnych dla ludności, 

4) organizowanie konferencji, seminariów i paneli dyskusyjnych, 

5) występowanie w interesie podmiotów słabszych a zwłaszcza pracowników  i konsumentów, 

6) kształtowanie świadomości o funkcjonowaniu administracji w społecznościach  lokalnych, 

7) organizowanie akcji charytatywnych dla osób potrzebujących, 

8) aktywność w życiu publicznym i kulturalnym społeczności lokalnych, 9) współpracę z podmiotami publicznymi oraz sektorem prywatnym, 

10) działalność publicystyczną, 

11) publikacje naukowe, 

12) prowadzenie nieodpłatnej mediacji, 

13) organizowanie i finansowanie pomocy prawnej, w tym alternatywnych metod  rozwiązywania konfliktów, 

14) organizowanie i finansowanie pomocy tłumacza w celu udzielenia pomocy prawnej  osobie uprawnionej, jeżeli nie włada w wystarczającym stopniu językiem polskim, do  czasu wszczęcia postępowania przygotowawczego, 

15) organizowanie i finansowanie pomocy tłumacza języka migowego lub tłumacza  przewodnika w celu udzielenia pomocy prawnej,

16) pokrywania kosztów związanych z psychoterapią, pomocą psychiatryczną lub  psychologiczną. 

§ 10

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na: 

1) członków zwyczajnych (zwanych dalej członkami), 

2) członków honorowych, 

3) członków wykonawców. 

§ 11

Członkiem może być każdy obywatel Polski oraz cudzoziemiec posiadający pełną zdolność  do czynności prawnych, a posiadający ograniczoną zdolność do czynności prawnych po  uzyskaniu pisemnej zgody swojego prawnego opiekuna. 

§ 12

Nabycie członkostwa następuje na podstawie uchwały Zarządu, z tym zastrzeżeniem, że założyciele są członkami od momentu podjęcia uchwały o powołaniu Stowarzyszenia. 

§ 13

 1. Zarząd może podjąć uchwałę o nadaniu członkostwa zwyczajnego i honorowego po  spełnieniu łącznie następujących przesłanek przez kandydata: 

1) kandydat złożył wniosek o nadanie członkostwa, 

2) kandydat wykazał się aktywnością wspierającą działalność Stowarzyszenia, 3) kandydat identyfikuje się z celami i metodami działania Stowarzyszenia. 2. Zarząd może podjąć uchwałę o nadaniu statusu członka wykonawcy osobie realizującej  zadania podejmowane przez Stowarzyszenie. 

 1. Członkostwo nadawane jest bezterminowo. 

§ 14

 1. Członek zwyczajny obowiązany jest do: 

1) aktywnego uczestnictwa z pracach Stowarzyszenia, 

2) opłacania składek członkowskich zgodnie z powziętą uchwałą o składkach  członkowskich, 

3) brania udziału w zebraniach Stowarzyszenia, 

4) promowania dobrego imienia Stowarzyszenia. 

 1. Członek wykonawca zobowiązany jest do: 

1) realizowania powierzonych zadań, 

2) opłacania składek określonych uchwałą Zarządu. 

§ 15

Członek zwyczajny ma prawo: 

1) wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia, 

2) uczestniczyć we wszystkich jego pracach i zebraniach,

3) zgłaszać wnioski i postulaty do władz Stowarzyszenia dotyczące jego funkcjonowania  i podejmowanych przedsięwzięć. 

§ 16

 1. Członkiem honorowym może zostać osoba identyfikująca się z celami Stowarzyszenia,  zasłużona dla idei propagowanych przez Stowarzyszenie lub stanowiąca autorytet dla  członków Stowarzyszenia. 
 2. Członkostwo honorowe nadawane jest przez Zarząd. 
 3. Członek honorowy ani członek wykonawca nie ma czynnego ani biernego prawa  wyborczego do władz Stowarzyszenia. Może jednak na zaproszenie Stowarzyszenia  uczestniczyć w jego pracach z głosem doradczym. 

§ 17

 1. Utrata członkostwa następuje na podstawie uchwały Zarządu, powziętej w razie: 1) rażącego naruszenia obowiązków wynikających z członkostwa, 

2) podważenia dobrego imienia Stowarzyszenia wobec osób trzecich, 

3) działania na szkodę Stowarzyszenia. 

 1. Wygaśnięcie członkostwa następuje: 

1) z chwilą śmierci członka, 

2) z chwilą złożenia Zarządowi pisemnej rezygnacji z członkostwa. 

3) z chwilą zakończenia realizacji przez członka wykonawcę zadania które zostało mu  powierzone. 

 1. Od uchwały Zarządu w sprawie utraty członkostwa przysługuje prawo wniesienia  odwołania do Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia w terminie 14 dni od daty  doręczenia stosownej uchwały, zaś w przypadku członków wykonawców – w terminie 2  dni. Odwołanie wnosi się, za pośrednictwem Zarządu. Odwołanie jest rozpatrywane na  najbliższym Walnym Zebraniu Członków. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna. 

§ 18

Władzami Stowarzyszenia są: 

1) Walne Zebranie Członków, 

2) Zarząd, 

3) Komisja Rewizyjna. 

§ 19

 1. Walne Zabranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia, w którym udział biorą  wszyscy członkowie. 
 2. Walne Zebranie członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne. 

§ 20

 1. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje się nie rzadziej niż raz w roku  kalendarzowym, przy czym po raz pierwszy w danym roku nie później niż do końca  czerwca w danym roku.
 2. Walne Zabranie Członków zwołuje Prezes Zarządu lub trzech członków Zarządu,  wskazując przy tym miejsce i godzinę spotkania co najmniej na 14 dni przed  zaplanowanym terminem. Jeśli Walne Zebranie Członków ma się odbyć poza Opolem,  Prezes Zarządu powinien dokonać zawiadomienia na 30 dni przed planowanym  terminem. 
 3. Informacja o zaplanowanym terminie Walnego Zebrania Członków przesyłana jest na  wskazany przez każdego członka adres poczty elektronicznej. 

§ 21

 1. Do wyłącznych kompetencji Walnego Zebrania Członków należy: 

1) określanie kierunków działania Stowarzyszenia, 

2) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej, 3) podejmowanie uchwały w przedmiocie absolutorium dla Zarządu, 

4) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, 

5) wybór członków Komisji Rewizyjnej, 

6) uchwalanie Statutu i Regulaminu Stowarzyszenia, 

7) uchwalanie budżetu Stowarzyszenia, 

8) (uchylony) 

9) rozpatrywanie wniosków i odwołań wniesionych do Walnego Zebrania Członków, 10) podjęcie uchwały w przedmiocie rozwiązania Stowarzyszenia. 

 1. Dla ważności uchwał w Walnym Zebraniu Członków musi wziąć udział połowa  członków Stowarzyszenia, o ile Statut nie stanowi inaczej. 
 2. W wypadku niezebrania wymaganej w ust. 2 liczby członków Prezes lub dwóch  członków Zarządu niezwłocznie zwołuje kolejne Walne Zebranie Członków, na którym  dla ważności uchwał konieczna jest obecność 1/3 liczby członków, a które powinno się  odbyć w terminie nie późniejszym niż 7 dni od dnia poprzedniego zebrania. § 22 ust. 2  nie stosuje się. 
 3. Walne Zebranie Członków zwołane w trybie ust. 3 ma moc uchwałodawczą wyłącznie  w sprawach bieżących zobowiązań finansowych Stowarzyszenia oraz uzupełnienia  składu Zarządu, który został uszczuplony z przyczyn losowych. 

§ 22 

 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje się wyłącznie w celu rozstrzygnięcia  spraw, które konieczne są do omówienia przez całe Stowarzyszenie przed najbliższym  Zwyczajnym Walnym Zebraniem Członków. 
 2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków powinno zostać zwołane na wniosek co  najmniej pięciu członków zwyczajnych spoza Zarządu lub dwóch członków Zarządu. 3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd lub Komisję  

Rewizyjną Prezesa Zarządu, trzech członków Zarządu lub Komisję Rewizyjną. Organy  Podmioty wymienione w zdaniu poprzedzającym związane są wnioskiem o zwołanie  Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków. 

§ 23

 1. Walne Zebranie Członków podejmuje decyzje w formie uchwał na posiedzeniu  plenarnym. O ile statut nie stanowi inaczej, uchwały podejmuje się zwykłą większością  głosów  

w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków. 

 1. W posiedzeniach plenarnych uczestniczą członkowie zwyczajni, a także zaproszeni  goście. 
 2. Inicjatywa uchwałodawcza przysługuje: 

1) Zarządowi, członkom Zarządu, 

2) Komisji Rewizyjnej, 

3) 3 członkom zwyczajnym. 

 1. Walnym Zebraniem Członków kieruje Przewodniczący i subsydiarnie jego zastępca – wybrani spośród zebranych członków. 
 2. W skład całego Prezydium Walnego Zebrania Członków wchodzą: Przewodniczący,  zastępca Przewodniczącego oraz sekretarz. 

§ 24

 1. Zarząd jest władzą wykonawczą Stowarzyszenia. 
 2. Do kompetencji Zarządu należą sprawy niezastrzeżone do wyłącznej dyspozycji Walnego  Zebrania Członków, a w szczególności: 

1) kierowanie i koordynowanie pracy Stowarzyszenia i współpracy z innymi  organizacjami, 

2) reprezentowanie Stowarzyszenia we wszystkich sprawach w kraju i za granicą, 3) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków, 

4) prowadzenie bieżącej gospodarki finansowej Stowarzyszenia, w tym określanie  wysokości składki członkowskiej oraz harmonogramu jej wpłacania, 

5) przedstawianie Walnemu Zebraniu Członków planu działalności Stowarzyszenia  oraz sprawozdania z działalności, 

6) zwoływanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków na wniosek zgłoszony  zgodnie z § 22 ust. 2. 

 1. Do reprezentowania Stowarzyszenia uprawniony jest Prezes albo w jego zastępstwie  Wiceprezes lub inny Członek Zarządu. 
 2. Do zaciągania zobowiązań finansowych powyżej kwoty 1.000 zł (słownie: jednego  tysiąca zł 00/100) w imieniu Stowarzyszenia uprawniony jest Prezes łącznie z  Wiceprezesem lub innym członkiem Zarządu albo Wiceprezes z innym członkiem  zarządu albo dwóch członków Zarządu. 
 3. Uchwały Zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów, przy czym głosy mogą  być oddawane również korespondencyjnie (w tym via email) 

§ 25

 1. W skład Zarządu wchodzą: 

1) Prezes Zarządu, 

2) Wiceprezes Zarządu, 

3) trzech Członków Zarządu. 

 1. Zarząd jest wybierany na łączną dwuletnią kadencję.
 2. Członkowie wybierani są w odrębnych tajnych głosowaniach na każde stanowisko. 4. Każdy z członków Zarządu może być w każdym czasie odwołany lub złożyć rezygnację.  Jeżeli w chwili odwołania lub złożenia rezygnacji do końca kadencji Zarządu pozostało  mniej niż 6 miesięcy, Zarząd może powołać osobę pełniącą obowiązki dotychczasowego  członka Zarządu z zastrzeżeniem ust. 5. 
 3. W razie złożenia mandatu członka Zarządu lub wygaśnięcia jego członkostwa,  obsadzenie wakatu członka Zarządu następuje w drodze wyborów uzupełniających, na  najbliższym Walnym Zebraniu Członków. 
 4. Członkowie Zarządu ustalają podział obowiązków w Zarządzie. 

§ 26

 1. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzi trzech członków Stowarzyszenia, których kadencja  trwa 2 lata. Są oni powoływani przez Walne Zebranie Członków, które wybiera Zarząd,  z tym zastrzeżeniem, że skrócenie Kadencji Zarządu lub uzupełnienie jego składu nie  wpływa na kadencję Komisji Rewizyjnej. 
 2. W przypadku rezygnacji, odwołania lub śmierci członka Komisji Rewizyjnej w trakcie  kadencji, skład osobowy Komisji Rewizyjnej powinien być uzupełniony przez najbliższe  Walne Zebranie Członków. 
 3. Do obowiązków Komisji Rewizyjnej należy w szczególności: 

1) przeprowadzanie kontroli działalności Zarządu oraz ocena jej zgodności z przepisami  prawa, Statutem i uchwalonym Regulaminem Stowarzyszenia, uchwałami Walnego  Zebrania Członków, 

2) przedstawianie pisemnych sprawozdań i wniosków pokontrolnych Walnemu  Zebraniu Członków i Zarządowi, 

3) zwoływanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków na wniosek zgłoszony  zgodnie z § 22 ust. 2. 

§ 27

 1. Nie można łączyć funkcji w Zarządzie i Komisji Rewizyjnej. 
 2. Zatrudnienie w Stowarzyszeniu osoby, która jednocześnie jest jego członkiem i pełni  funkcję w jego Władzach wymaga jednomyślnej uchwały Zarządu w tym przedmiocie. 

§ 28

 1. Majątek Stowarzyszenia może być gromadzony dzięki: 

1) darowiznom, spadkom, zapisom, 

2) dotacjom, 

3) ofiarności publicznej, 

4) składkom członkowskim, 

5) innym źródłom. 

 1. Środki na prowadzenie działalności statutowej pochodzą z majątku Stowarzyszenia. 3. Majątkiem Stowarzyszenia zarządza formalnie wybrany Zarząd, przez okres swojej  kadencji. 
 2. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane na koncie bankowym  Stowarzyszenia lub w kasie Stowarzyszenia. Za kasę Stowarzyszenia odpowiada osoba 

wyznaczona przez Zarząd. Osoba ta przyjmuje swoją funkcję dobrowolnie, zobowiązując  się do pełnej odpowiedzialności prawnej i finansowej przed Zarządem. 

 1. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami  prawa. 
 2. Rok podatkowy Stowarzyszenia odpowiada rokowi kalendarzowemu, z tym że pierwszy  rok podatkowy rozpoczyna się w dniu 31 grudnia 2012 roku a kończy w dniu 31 grudnia  2013 roku, w związku z rozpoczęciem działalności Stowarzyszenia w drugiej połowie  roku 2012. 

§ 29

 1. Zmiany w Statucie mogą być wprowadzone wyłącznie uchwałą Walnego Zebrania  Członków lub Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków, jeżeli podjęcie takiej  uchwały przewidziano w porządku obrad danego Walnego Zebrania, jeżeli w tym celu  zostało zwołane. 
 2. Zmiany dokonywane są uchwałą Walnego Zebrania Członków większością 2/3 głosów  w obecności co najmniej połowy liczby członków zwyczajnych. 
 3. Inicjatywa uchwałodawcza w tym przedmiocie przysługuje: 

1) Zarządowi, 

2) Komisji Rewizyjnej, 

3) co najmniej 10 członkom zwyczajnym. 

§ 30

 1. Rozwiązanie Stowarzyszenia może nastąpić w drodze uchwały Walnego Zebrania  Członków podjętej jednogłośnie w głosowaniu jawnym w obecności co najmniej połowy  członków zwyczajnych Stowarzyszenia. 
 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa  przeznaczenie majątku Stowarzyszenia. 
 3. Jeżeli uchwała, o której mowa w ust. 1 nie stanowi inaczej, likwidatorem Stowarzyszenia  jest Prezes Zarządu. 

§ 31

Statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia.