Wstąpienie w stosunek najmu

Na zdjęciu znajduje się grafika domu połączona łańcuchem z kluczami do tego domu

W razie śmierci najemcy lokalu mieszkalnego w stosunek najmu lokalu wstępują, zgodnie z art. 691 § 1 Kodeksu cywilnego: małżonek niebędący współnajemcą lokalu, dzieci najemcy i jego współmałżonka, inne osoby, wobec których najemca był obowiązany do świadczeń alimentacyjnych, oraz osoba, która pozostawała faktycznie we wspólnym pożyciu z najemcą.

Osoby te wstępują w stosunek najmu lokalu mieszkalnego, jeżeli stale zamieszkiwały z najemcą w tym lokalu do chwili jego śmierci.

W razie braku ww. osób stosunek najmu lokalu mieszkalnego wygasa.

Faktyczne wspólne pożycie, o którym mowa w art. 691 § 1 k.c. oznacza więź łączącą dwie osoby pozostające w takich relacjach jak małżonkowie, co potwierdzone zostało w uchwale Sądu Najwyższego z dnia 20 listopada 2009 r. wydanej w sprawie o sygn. akt III CZP 99/09.

Czasem wynajmującym nie chce przedłużyć najmu osobom, które powołują się na to, że z mocy prawa wstąpiły w stosunek najmu po zmarłym najemcy. W takiej sytuacji osoby te powinny wystąpić do sądu o ustalenie wstąpienia w stosunek najmu. W kolejnym wpisie przedstawiony zostanie wzór pozwu o ustalenie wstąpienia w stosunek najmu.

Artykuł został przygotowany w ramach kampanii edukacyjnej „Masz prawo wiedzieć” realizowanej przez Stowarzyszenie OPPEN w 2022 r.

Projekt finansowany jest ze środków otrzymanych od:

– miasta Opola,

– powiatu kędzierzyńsko – kozielskiego,

– powiatu kluczborskiego,

– powiatu nyskiego,

– powiatu oleskiego,

– powiatu opolskiego,

– powiatu prudnickiego.

Na zdjęciu znajduje się grafika domu połączona łańcuchem z kluczami do domu.
Dom i klucze

Dodaj komentarz