Stwierdzenie nabycia spadku – załączniki do wniosku

Na zdjęciu znajduje się klepsydra, w której przesypuje się piasek.

Postępowanie w sprawie stwierdzenia nabycia spadku po osobie zmarłej przeprowadzane jest na wniosek. Do wniosku dołączyć należy określone dokumenty niezbędne dla ustalenia stanu faktycznego. Są to oryginały m.in. odpisu skróconego aktu zgonu zmarłego

odpisów skróconych aktów urodzenia spadkobierców – mężczyzn oraz kobiet, jeśli są pannami, odpisy skrócone aktów małżeństwa spadkobierców – kobiet, które nie są pannami, odpisy wniosku wraz z załącznikami w takiej ilości, ilu jest uczestników oraz dowód uiszczenia opłaty sądowej (opłata sądowa wynosi 100 zł jeśli postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku przeprowadzane jest po jednej osobie zmarłej) i opłaty za wpis do Rejestru Spadkowego. Jeżeli zmarły nie miał dzieci to dołącza się akty urodzenia braci i akty małżeństwa sióstr zmarłego.

Sąd spadku wydaje postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku po przeprowadzeniu rozprawy, na którą wzywa wnioskodawcę oraz osoby mogące wchodzić w rachubę jako spadkobiercy ustawowi i testamentowi.

Sąd spadku bada z urzędu, kto jest spadkobiercą. Jeżeli zmarły pozostawił testament wnioskodawca musi dołączyć go do wniosku, jeżeli jest w jego posiadaniu.

Sąd bada, czy spadkodawca pozostawił testament, oraz wzywa do złożenia testamentu osobę, co do której będzie uprawdopodobnione, że testament u niej się znajduje. Jeżeli testament zostanie złożony, sąd dokona jego otwarcia i ogłoszenia.

Prawomocne postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku, prawomocne postanowienie uchylające lub zmieniające postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku sąd niezwłocznie wpisuje, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 95i § 1 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie do Rejestru Spadkowego, dlatego też wnioskodawca dołącza do wniosku dowód uiszczenia opłaty 5 zł za wpis do ww. Rejestru Spadkowego.

Artykuł został przygotowany w ramach kampanii edukacyjnej „Masz prawo wiedzieć” realizowanej przez Stowarzyszenie OPPEN w 2022 r.

Projekt finansowany jest ze środków otrzymanych od:

– miasta Opola,

– powiatu kędzierzyńsko – kozielskiego,

– powiatu kluczborskiego,

– powiatu nyskiego,

– powiatu oleskiego,

– powiatu opolskiego,

– powiatu prudnickiego.

Photo by Aron Visuals on Unsplash

Na zdjęciu znajduje się klepsydra, w której przesypuje się piasek.
Klepsydra

Dodaj komentarz