Zmiany w Kodeksie cywilnym w zakresie regulacji wyzysku

Wczoraj przedstawione zostało zagadnienie odstąpienia od umowy przez konsumenta. Jeżeli jednak konsument nie dotrzyma terminu do odstąpienia to może rozważyć unieważnienie umowy. Można żądać takiego unieważnienia jeżeli umowa została zawarta w okolicznościach, w których druga strona umowy wyzyskała przymusowe położenie, niedołęstwo, niedoświadczenie lub brak dostatecznego rozeznania konsumenta co do przedmiotu umowy. Ostatnio w Kodeksie cywilnym pojawiły się zmiany w regulacji uprawnień w przypadku wystąpienia wyzysku.

Zgodnie z art. 388 § 1 k.c. jeżeli jedna ze stron, wyzyskując przymusowe położenie, niedołęstwo, niedoświadczenie lub brak dostatecznego rozeznania drugiej strony co do przedmiotu umowy, w zamian za swoje świadczenie przyjmuje albo zastrzega dla siebie lub dla osoby trzeciej świadczenie, którego wartość w chwili zawarcia umowy przewyższa w rażącym stopniu wartość jej własnego świadczenia, druga strona może według swego wyboru żądać zmniejszenia swego świadczenia lub zwiększenia należnego jej świadczenia albo unieważnienia umowy.

Nowe przepisy chronić mają w szczególności konsumentów, którzy zawarli niekorzystne umowy na pokazach poza lokalem przedsiębiorstwa, na których nabyli towar po nieproporcjonalnie wysokiej cenie – co najmniej dwukrotnie przewyższającego wartość nabywanego towaru.

Wprowadza się bowiem domniemanie co do przewyższania jednego świadczenia względem drugiego w stopniu rażącym. Mianowicie, jeżeli wartość świadczenia jednej ze stron w chwili zawarcia umowy przewyższa co najmniej dwukrotnie wartość świadczenia wzajemnego, domniemywa się, że przewyższa je w stopniu rażącym.

Uprawnienia – żądanie zmniejszenia świadczenia lub zwiększenia należnego stronie świadczenia albo unieważnienia umowy – wygasają z upływem lat trzech od dnia zawarcia umowy, a jeżeli stroną umowy jest konsument – z upływem lat sześciu.

Artykuł został przygotowany w ramach kampanii edukacyjnej „Masz prawo wiedzieć” realizowanej przez Stowarzyszenie OPPEN w 2022 r.

Projekt finansowany jest ze środków otrzymanych od:

– miasta Opola,

– powiatu kędzierzyńsko – kozielskiego,

– powiatu kluczborskiego,

– powiatu nyskiego,

– powiatu oleskiego,

– powiatu opolskiego,

– powiatu prudnickiego.

Photo by No Revisions on Unsplash

Dodaj komentarz