Pełnomocnictwo procesowe dla osoby najbliższej

zdjęcie przedstawia podpisywanie dokumentu

Pełnomocnikiem w sprawie cywilnej zgodnie z art. 87 § 1 k.p.c. może być osoba najbliższa dla strony: małżonek, rodzeństwo, zstępni lub wstępni strony oraz osoby pozostające ze stroną w stosunku przysposobienia. Pełnomocnik musi okazać się pełnomocnictwem udzielonym przez stronę.

Pełnomocnik  powinien  wykazać stosownymi  dokumentami  swoje  pokrewieństwo  ze stroną postępowania, w przeciwnym razie zostanie wezwany do  uzupełnienia  braków  formalnych  pozwu  poprzez  wykazanie pokrewieństwa np. oryginalnymi odpisami skróconych aktów urodzenia, pod  rygorem zwrotu pozwu.

Przykładowy wzór pełnomocnictwa zamieszczony został w zakładce Edukacja prawna -> Wzory pism procesowych (https://oppen.edu.pl/index.php/wzory-pism-procesowych/)

Artykuł i wzór zostały przygotowane w ramach kampanii edukacyjnej „Zapytaj prawnika” realizowanej przez Stowarzyszenie OPPEN w 2023 r.

Projekt finansowany jest ze środków otrzymanych od:

– miasta Opola,

– powiatu kędzierzyńsko – kozielskiego,

– powiatu oleskiego,

– powiatu prudnickiego.

Photo by Signature Pro on Unsplash

Dodaj komentarz