Wniosek o umorzenie kary grzywny

Jeżeli skazany, z przyczyn od niego niezależnych, nie uiścił grzywny, a wykonanie tej kary w innej drodze okazało się niemożliwe lub niecelowe, sąd może, w szczególnie uzasadnionych wypadkach, grzywnę umorzyć w części, zaś wyjątkowo – również w całości.

Wniosek o umorzenie kary grzywny trzeba uzasadnić, ponieważ jeżeli wniosek jest zbyt lakoniczny to sąd może wezwać skazanego do uzupełnienia braków formalnych wniosku poprzez wskazanie pełnej informacji o stanie majątkowym i rodzinnym skazanego wraz z dokumentami potwierdzającymi te okoliczności.

W przypadku nieuwzględnienia wniosku, skazany może ponowić swoją prośbę i nie ma w tym zakresie ograniczeń. Gdyby doszło jednak do takiej sytuacji, że skazany w kolejnym wniosku podnosi takie same argumenty jak we wcześniejszym to prezes sądu lub upoważniony sędzia może wydać zarządzenie o pozostawieniu wniosku bez rozpoznania (art. 6 § 3 k.k.w.).


Przykładowy wzór wniosku o umorzenie kary grzywny zamieszczony został w zakładce Edukacja prawna -> Wzory pism procesowych (https://oppen.edu.pl/index.php/wzory-pism-procesowych/).

Wzór został przygotowany w ramach kampanii edukacyjnej „Zapytaj prawnika” realizowanej przez Stowarzyszenie OPPEN w 2023 r.

Projekt finansowany jest ze środków otrzymanych od:

– miasta Opola,

– powiatu kędzierzyńsko – kozielskiego,

– powiatu oleskiego,

– powiatu prudnickiego.

Dodaj komentarz