Prace wzbronione kobietom w ciąży lub karmiącym dziecko piersią

Photo by lucas Favre on Unsplash

Kobiety w ciąży i kobiety karmiące dziecko piersią nie mogą wykonywać prac uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia, mogących mieć niekorzystny wpływ na ich zdrowie, przebieg ciąży lub karmienie dziecka piersią. Wynika to z art. 176 § 1 kodeksu pracy. Wykaz prac uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet w ciąży i kobiet karmiących dziecko piersią określa załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 kwietnia 2017 r. w sprawie wykazu prac uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet w ciąży i kobiet karmiących dziecko piersią (Dz. U. poz. 796).

Link do rozporządzenia: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170000796

Pracownica w ciąży lub karmiąca dziecko piersią nie może wykonywać pracy wzbronionej nawet za swoją zgodą, a naruszenie kodeksowego zakazu stanowi wykroczenie zagrożone karą grzywny. W regulaminie pracy określone powinny być rodzaje prac, które w danym zakładzie pracy są wzbronione.

Nawet jeśli kobieta nie jest w ciąży lub nie karmi piersią to może mieć określony inne normy ręcznego przemieszczania przedmiotów czy też wartości sił używanych do poruszania elementów urządzeń niż mężczyzna. Normy w tym zakresie wskazano w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych oraz innych pracach związanych z wysiłkiem fizycznym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1139).

Link do rozporządzenia: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001139

Artykuł został przygotowany w ramach kampanii edukacyjnej „Zapytaj prawnika” realizowanej przez Stowarzyszenie OPPEN w 2023 r.

Projekt finansowany jest ze środków otrzymanych od:

– miasta Opola,

– powiatu kędzierzyńsko – kozielskiego,

– powiatu oleskiego,

– powiatu prudnickiego.

Photo by lucas Favre on Unsplash

Photo by lucas Favre on Unsplash

Dodaj komentarz