Czym się różni nieodpłatna pomoc prawna od nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego?

Czasem osoba uprawniona, czyli taka która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, zastanawia się, na jaki dyżur ma się umówić – do punktu

nieodpłatnej pomocy prawnej czy punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Poniżej wskażę co obejmuje nieodpłatna pomoc prawna, a co nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, ale także co dla tych punktów jest wspólne.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

1) poinformowanie osoby uprawniona, o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym

lub

2) wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub

3) sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub

4) sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Zarówno nieodpłatna pomoc prawna, jak i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmują nieodpłatną mediację.

Natomiast nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

Jeżeli zatem z ww. zakresu problem ma osoba uprawniona to powinna skorzystać z pomocy doradcy obywatelskiego, który pełni dyżur w punkcie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Artykuł finansowany jest ze środków otrzymanych od:

– miasta Opola,

– powiatu kędzierzyńsko – kozielskiego,

– powiatu oleskiego,

– powiatu prudnickiego.

Dodaj komentarz