Uprawnienia beneficjentów w systemie NPP / NPO


Osoba, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, zwana osobą uprawnioną, W punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej skorzystać może z:

– poinformowania jej o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym,

– wskazania sposobu rozwiązania jej problemu prawnego,

– sporządzenia projektu pisma w sprawach jej problemu prawnego, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym,

– nieodpłatnej mediacji,

– sporządzenia projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowania o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Osoba uprawniona w punkcie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego skorzystać może z nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, które obejmuje działania:

– dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej,

– zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach,

– wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji,

– z zakresu nieodpłatnej mediacji.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

Artykuł finansowany jest ze środków otrzymanych od:

– miasta Opola,

– powiatu kędzierzyńsko – kozielskiego,

– powiatu oleskiego,

– powiatu prudnickiego.

Dodaj komentarz