Odstąpienie od umowy przez konsumenta

Zdjęcie przedstawia garnek z pokrywką

Jednym z istotniejszych praw konsumenta, który dokonuje zakupów np. przez internet lub na prezentacjach jest odstąpienie od umowy. Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Sprzedawca ma obowiązek poinformować konsumenta o prawie do odstąpienia od umowy, ponieważ jeżeli tego nie zrobi, to prawo do odstąpienia od umowy wygasa dopiero po upływie 12 miesięcy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

Umowa zawarta na odległość, to umowa zawarta z konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość (np. telefonicznie lub poprzez internet).

Umowa zawarta poza lokalem przedsiębiorstwa, to umowa z zawarta z konsumentem przy jednoczesnej fizycznej obecności stron w miejscu, które nie jest lokalem przedsiębiorstwa danego przedsiębiorcy (np. akwizytor w domu klienta)

W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa umowę uważa się za niezawartą.

Przedsiębiorca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy.

Przedsiębiorca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz przedsiębiorcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez przedsiębiorcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że przedsiębiorca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

Artykuł został przygotowany w ramach kampanii edukacyjnej „Masz prawo wiedzieć” realizowanej przez Stowarzyszenie OPPEN w 2022 r.

Projekt finansowany jest ze środków otrzymanych od:

– miasta Opola,

– powiatu kędzierzyńsko – kozielskiego,

– powiatu kluczborskiego,

– powiatu nyskiego,

– powiatu oleskiego,

– powiatu opolskiego,

– powiatu prudnickiego.

Based on photo by No Revisions on Unsplash

Zdjęcie przedstawia garnek z pokrywką.

Dodaj komentarz