Wniosek o doręczenie wyroku wraz z klauzulą wykonalności

Zdjęcie przedstawia znaczną ilość teczek będących aktami sprawy.

Po zakończeniu sprawy i uprawomocnieniu się wyroku, Sąd co do zasady nie wysyła stronom odpisu orzeczenia. Aby otrzymać taki dokument, należy w Sądzie złożyć i opłacić wniosek o wydanie odpisu orzeczenia wraz z klauzulą. Mamy dwa rodzaje klauzul: klauzulę wykonalności i klauzulę prawomocności. Klauzula wykonalności jest konieczna w sytuacji, gdy wydane orzeczenie będzie musiało być wykonane na drodze postępowania egzekucyjnego. Przykładowo, sąd zasądził od pozwanego konkretną kwotę, pozwany nie uregulował jej dobrowolnie, wówczas powód musi złożyć u komornika wniosek o wszczęcie egzekucji. Do takiego wniosku potrzebny jest wyrok z klauzulą wykonalności. Natomiast klauzula prawomocności stanowi potwierdzenie, że orzeczenie jest prawomocne. Taka klauzula jest konieczna np. na postanowieniu o zasiedzeniu nieruchomości w celu ujawnienia prawa własności w księdze wieczystej.

Opłatę od wniosku o wydanie na podstawie akt odpisu orzeczenia ze stwierdzeniem prawomocności lub odpisu orzeczenia ze stwierdzeniem wykonalności, pobiera się w kwocie 20 złotych za każde rozpoczęte 10 stron wydanego dokumentu. Co ważne, nie pobiera się opłaty od pierwszego wniosku o wydanie na podstawie akt odpisu orzeczenia kończącego postępowanie z klauzulą wykonalności, złożonego przez stronę, która wszczęła postępowanie. Jeśli więc powód składa po zakończeniu sprawy pierwszy wniosek o wydanie wyroku wraz z klauzulą wykonalności, wówczas nie musi go opłacać. Zasada ta nie dotyczy natomiast pozwanego, który ma obowiązek opłacenia wniosku niezależnie od tego, który to wniosek w sprawie. Opłaty od wniosku nie muszą również uiszczać osoby, które zwolnione są z kosztów sądowych, lub którym takie zwolnienie przysługuje z mocy ustawy np. osoby dochodzące świadczeń alimentacyjnych.

Artykuł został przygotowany w ramach kampanii edukacyjnej „Masz prawo wiedzieć” realizowanej przez Stowarzyszenie OPPEN w 2022 r.

Projekt finansowany jest ze środków otrzymanych od:

– miasta Opola,

– powiatu kędzierzyńsko – kozielskiego,

– powiatu kluczborskiego,

– powiatu nyskiego,

– powiatu oleskiego,

– powiatu opolskiego,

– powiatu prudnickiego.

Based on photo by Wesley Tingey on Unsplash

Zdjęcie przedstawia znaczną ilość teczek będących aktami sprawy.
Akta sprawy

Dodaj komentarz