Świadczący pomoc w ramach NPP/NPO cz. 2/4 „magister prawa”

Magister prawa to osoba, która ukończyła jednolite, pięcioletnie studia prawnicze i uzyskała tytuł magistra. Z racji ukończonych studiów magister prawa powinien znać przepisy oraz umieć je stosować w konkretnych przypadkach. Magister prawa jest to najniższy stopień zawodowy jeśli chodzi o zawody prawnicze i posiada on najmniejsze uprawnienia spośród osób świadczących pomoc w Punktach Nieodpłatnej Pomocy Prawnej – NPP. Magistra prawa nie obowiązuje etyka zawodowa, nie musi posiadać ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej oraz nie jest związany tajemnicą zawodową. Przed skorzystaniem z pomocy prawnej udzielanej przez magistra prawa osoba uprawniona składa dodatkowe oświadczenie, że jest świadoma powyższych ograniczeń. Aby móc świadczyć pomoc prawną w punktach NPP, magister prawa musi dodatkowo posiadać co najmniej trzyletnie doświadczenie w wykonywaniu wymagających wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związanych ze świadczeniem pomocy prawnej, korzystać z pełni praw publicznych i mieć pełną zdolność do czynności prawnych oraz nie być karanym za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

Artykuł został przygotowany w ramach kampanii edukacyjnej „Zapytaj prawnika” realizowanej przez Stowarzyszenie OPPEN w 2023 r.

Projekt finansowany jest ze środków otrzymanych od:

– miasta Opola,

– powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego,

– powiatu oleskiego,

– powiatu prudnickiego.

 Photo by Hunters Race on Unsplash

 Photo by Hunters Race on Unsplash
Projekt finansowany jest ze środków otrzymanych od:
– miasta Opola,
– powiatu kędzierzyńsko – kozielskiego,
– powiatu oleskiego,
– powiatu prudnickiego.

Dodaj komentarz