Świadczący pomoc w ramach NPP/NPO cz. 3/4 „Radca prawny”

Radca prawny jest osobą świadczącą pomoc prawną – poradnictwo prawne, np. w Punktach Nieodpłatnej Pomocy Prawnej – NPP. Radcowie prawni zajmują się reprezentowaniem swoich klientów zarówno na salach sądowych, jak i poza nimi. Świadczenie pomocy prawnej przez radcę prawnego polega w szczególności na udzielaniu porad i konsultacji prawnych, sporządzaniu opinii prawnych oraz opracowywaniu projektów aktów prawnych. Ponadto działają w imieniu klienta, nie tylko przed sądem, ale również przed organami administracji lub inną osobą fizyczną. Zwyczajowo do radcy prawnego zwracamy się tytułem „mecenas”. Radca prawny jest zawodem zaufania publicznego i wiąże się z tym zobowiązanie do zachowania tajemnicy zawodowej. Kandydat na radcę prawnego, co do zasady musi ukończyć wyższe studia prawnicze, odbyć aplikację radcowską przy okręgowej izbie radców prawnych oraz zdać egzamin radcowski. Każdy radca prawny oraz aplikant radcowski jest członkiem samorządu zawodowego. Przynależność ta jest obowiązkowa. Samorząd ma za zadanie zapewniać warunki do wykonywania zadań radców prawnych określonych w ustawie, reprezentować radców prawnych i aplikantów oraz chronić ich interesy zawodowe. W punktach Nieodpłatnego Poradnictwa Prawnego może spotkać także aplikanta radcowskiego, który świadczy pomoc prawną w zastępstwie radcy prawnego lub adwokata. W sądzie radcowie prawni występują w togach z żabotem w kolorze niebieskim.

Zawód radcy prawnego jest bardzo podobny do zawodu adwokata. W zakresie uprawnień jedyna różnica polega na tym, że radcowie prawni – w odróżnieniu od adwokatów – mogą wykonywać swój zawód także na podstawie stosunku pracy, nie mogą wtedy być obrońcą w sprawach karnych.

Więcej o funkcjonowaniu radców prawnych można znaleźć na stronie Krajowej Izby Radców Prawnych: https://kirp.pl/

Artykuł został przygotowany w ramach kampanii edukacyjnej „Zapytaj prawnika” realizowanej przez Stowarzyszenie OPPEN w 2023 r.

Projekt finansowany jest ze środków otrzymanych od:

  • miasta Opola,
  • powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego,
  • powiatu oleskiego,
  • powiatu prudnickiego.

Dodaj komentarz