POZEW O OCHRONĘ NARUSZONEGO POSIADANIA

spór

Wytoczenie powództwa o ochronę naruszonego posiadania, zwanego powództwem posesoryjnym, nastąpić może przeciwko temu, kto samowolnie naruszył posiadanie, jak również przeciwko temu, na czyją korzyść naruszenie nastąpiło. Posiadaczowi przysługuje roszczenie o przywrócenie stanu poprzedniego i o zaniechanie naruszeń, które nie jest zależne od dobrej wiary posiadacza ani od zgodności posiadania ze stanem prawnym, chyba że prawomocne orzeczenie sądu lub innego powołanego do rozpoznawania spraw tego rodzaju organu państwowego stwierdziło, że stan posiadania powstały na skutek naruszenia jest zgodny z prawem.

Sądem właściwym rzeczowo do rozpoznania sprawy, bez względu na wartość przedmiotu sporu, jest sąd rejonowy (art. 17 pkt 4 k.p.c.). W wypadku, gdy sprawa dotyczy nieruchomości, powództwo wytoczyć można wyłącznie przez sąd miejsca jej położenia (art. 38 § 1 k.p.c.).

Pozew podlega opłacie stałej w wysokości 200 zł (art. 27 pkt 7 u.k.s.c.).

Roszczenie o przywrócenie stanu poprzedniego i o zaniechanie naruszeń wygasa, jeżeli nie będzie dochodzone w ciągu roku od chwili naruszenia.

Wzór pozwu o ochronę naruszonego posiadania zamieszczony został na stronie: https://oppen.edu.pl/index.php/download/pozew-o-ochrone-naruszonego-posiadania/

Wzór został przygotowany w ramach kampanii edukacyjnej „Zapytaj prawnika” realizowanej przez Stowarzyszenie OPPEN w 2023 r.

Projekt finansowany jest ze środków otrzymanych od:

– miasta Opola,

– powiatu kędzierzyńsko – kozielskiego,

– powiatu oleskiego,

– powiatu prudnickiego.

Dodaj komentarz