WNIOSEK O ZMIANĘ OPIEKUNA PRAWNEGO

Photo by Nick Fewings on Unsplash

Jeśli opiekun w sposób niewłaściwy wykonuje swoje obowiązki jako opiekuna małoletniego albo osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej lub opiekunem została osoba, która straciła uprawnienia do wykonywania tej funkcji, wówczas sąd z urzędu powinien zwolnić tę osobę z funkcji opiekuna. Sąd opiekuńczy zwolni opiekuna, jeżeli z powodu przeszkód faktycznych lub prawnych opiekun jest niezdolny do sprawowania opieki albo dopuszcza się czynów lub zaniedbań, które naruszają dobro pozostającego pod opieką.

Może też zostać złożony wniosek o zmianę opiekuna prawnego. Wniosek może złożyć właściwy organ, członek rodziny, a nawet sam małoletni. Z ważnych powodów sąd opiekuńczy może na żądanie opiekuna zwolnić go z opieki.

Jeżeli sąd opiekuńczy nie postanowił inaczej, opiekun obowiązany jest prowadzić nadal pilne sprawy związane z opieką aż do czasu jej objęcia przez nowego opiekuna.

Gdy małoletni osiągnie pełnoletność albo gdy przywrócona zostanie nad nim władza rodzicielska, opieka ustaje z mocy prawa.

Wzór wniosku o zmianę opiekuna prawnego zamieszczony został na stronie:

https://oppen.edu.pl/index.php/download/wniosek-o-zmiane-opiekuna-prawnego/

Wzór został przygotowany w ramach kampanii edukacyjnej „Zapytaj prawnika” realizowanej przez Stowarzyszenie OPPEN w 2023 r.

Projekt finansowany jest ze środków otrzymanych od:

– miasta Opola,

– powiatu kędzierzyńsko – kozielskiego,

– powiatu oleskiego,

– powiatu prudnickiego.

Dodaj komentarz